logo

«Фізична культура» вивчається в початкових класах як окре­мий предмет. Основна його мета — збереження й зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, соціальних, психічних, духовних якостей та рухових здібностей особистості; підвищення рівня фізичної підго­товленості учнів до повноцінного життя у постійно змінюваному навколишньому середовищі.

У процесі вивчення предмета «Фізична культура» враховують­ся найсприятливіші вікові та анатомо-фізіологічні періоди розвит­ку організму молодших школярів; розкривається значення занять фізичними вправами для здоров'я учнів; розвиваються основні фі­зичні якості та рухові здібності; формуються вміння і навички здо­рового способу життя, проведення корисного дозвілля та активного відпочинку; формуються знання, вміння і навички дотримання осо­бистої гігієни, загартування організму, профілактики захворювань, запобігання травматизму, дотримання правил техніки безпеки; роз­виваються вміння і навички використання фізичних вправ для за­побігання порушення постави та зняття втоми учнів.

Під час вивчення предмета «Фізична культура» реалізуються навчальні, розвивальні, оздоровчі, пізнавальні та виховні цілі.

Навчальні цілі полягають у вивченні учнями рухливих і на­родних ігор; елементів спортивних ігор, окремих видів спорту, ос­нов техніки виконання організовуючих, загальнорозвивальних, стройових, гімнастичних, акробатичних, легкоатлетичних, ігрових і танцювальних вправ, художньої й ритмічної гімнастики, вправ ковзаняра, лижника, туриста, кросмена та плавця; в отриманні еле­ментарних знань, умінь і навичок дотримання режиму дня, правил техніки безпеки, особистої гігієни, загартування організму, ведення здорового способу життя та підвищення працездатності.

Розвивальні та оздоровчі цілі полягають у розвитку в учнів ос­новних фізичних якостей і рухових здібностей; умінь і навичок вико­ристання фізичних вправ для запобігання порушення постави, зняття втоми; в отриманні основ знань про фізичну культуру, власне здоров'я як важливі компоненти загальнолюдської культури і формування особистості; рухової активності, яка є основою розвитку людського організму, його органів і систем; в отриманні елементарних знань про рухливі, народні й спортивні ігри, гімнастику, акробатику, легку атле­тику, художню й ритмічну гімнастику, танцювальні вправи, туризм, плавання, кросову підготовку, ковзанярський і лижний спорт.

 

Програми для основної та спеціальної медичних груп ЗНЗ Фізична культура 1-4 класи

Яндекс.Метрика

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.